Over Hefboom

Hefboom voor sociaal en duurzaam ondernemen

Hefboom bouwt in Vlaanderen en Brussel mee aan een sociale en duurzame samenleving. De organisatie is een tussenschakel tussen investeerders (zowel individuele personen als organisaties) en professionele initiatieven uit de sociale en duurzame economie. Met een gevarieerd aanbod op het vlak  van financiering, managementadvies en dienstverlening draagt Hefboom actief bij tot het goed bestuur en een efficiënte werking van deze organisaties. Hefboom streeft ernaar om zelf economisch duurzaam te werken.

Wat doen we?

Hefboom biedt individuele personen, bedrijven, verenigingen en openbare besturen diverse investeringsmogelijkheden aan. Met de financiële middelen die daaruit voortvloeien, verstrekt Hefboom kredieten aan sociale en duurzame projecten en ondernemingen, alsook aan mensen die een eigen zaak willen opstarten maar geen toegang hebben tot bankkrediet. Hefboom ondersteunt sociale ondernemingen ook met managementadvies en -begeleiding, en biedt andere vormen van dienstverlening aan, zoals project- en aandeelhoudersmanagement. Het aanbod van Hefboom speelt in op de concrete behoeften van sociale ondernemingen, met name op het vlak van professionalisering en schaalvergroting.

Voor wie doen we het?

Sinds haar ontstaan werkt Hefboom nauw samen met organisaties en bedrijven die zich inzetten voor een betere integratie en participatie van mensen uit kansengroepen. Ook voor organisaties en bedrijven die de kansarmoede aanpakken, met het milieu begaan zijn en de Noord-Zuid problematiek op de agenda plaatsen, is Hefboom een vaste waarde. Hefboom is zelf een coöperatieve vennootschap en onderhoudt warme contacten met andere coöperatieve ondernemingen. Hefboom stelt haar ruime ervaring en expertise in de ondersteuning van sociaal ondernemerschap ook ter beschikking van de welzijnssector. Een zo efficiënt mogelijke inzet van de middelen, een kwaliteitsvolle dienstverlening én een toegankelijke en betaalbare zorg voor de gebruikers: dat zijn de kernideeën waarvoor Hefboom kiest.

Onze structuur

Hefboom cvba is een coöperatie die in 1985 werd opgericht en gedragen wordt door meer dan duizend aandeelhouders: veel particulieren maar ook middenveldorganisaties en institutionelen zoals financiële groepen, vakbonden, werkgeversorganisaties en de Koning Boudewijnstichting. Ook nogal wat ondernemingen uit de sector van de sociale economie participeren in het kapitaal van Hefboom: maatwerkbedrijven (zowel sociale als beschutte werkplaatsen), coöperaties, initiatieven lokale diensteneconomie, enz..

De adviesactiviteiten en de werking rond de microkredieten (Impulskrediet) worden behartigd door de vzw Hefboom. Om risicovolle, maar maatschappelijk belangrijke kredieten te waarborgen, beschikt de vzw ook over een waarborgfonds.

De vzw Hefboomfonds voor de Solidaire Economie zet middelen uit mecenaat en sponsoring in voor specifieke initiatieven in de sociale economie.

Raad van Bestuur

Voor de lange termijn strategie, het toezicht en de evaluatie van de werking kan Hefboom rekenen op de expertise van de raad van bestuur. De raad is een mooie afspiegeling van het maatschappelijk middenveld. De bestuurders koppelen een grote sociale betrokkenheid aan een lange ervaring in bestuurszaken. Ze zijn zelf particulier aandeelhouder van Hefboom of ze vertegenwoordigen een institutionele aandeelhouder.

De raad bestaat uit Antoon Vandevelde (voorzitter), Wim Beazar, Jos Behiels, Yvan De Bie, Johan Bongaerts, Dirk Dalle, Erik De Sutter, Raphaël Jacxsens, Tania Rombaut, Jan Sap en Geert Wittock.

Kredietcomités

Hefboom heeft een kredietcomité waarin de financiering voor de projecten en ondernemingen uit de sociale en duurzame economie worden goedgekeurd. Het kredietcomité neemt, binnen de door de raad van bestuur bepaalde grenzen, de beslissingen over financieringsaanvragen. Het kredietcomité bestaat uit een zestal externe deskundigen en twee leden van de raad van bestuur. Ook de kredietconsulenten hebben er zitting. Zij lichten de concrete financieringsdossiers toe. Sandra Bultheel, Hubert David, Luc Devriese, en Luc Martin Vanhees (voorzitter) maken deel uit van het kredietcomité.

Daarnaast is er ook een kredietcomité voor Impulskrediet, de microkredietwerking van Hefboom. Daarin zetelen naast de voorzitter Erik De Smedt (In Society), Petra Geerdens (PMV) en Rudi Ceunen (Hefboom) als vaste leden. Daarnaast zijn er roterende leden vanuit partnerorganisaties die elkaar afwisselen. De leden hebben een brede ervaring op vlak van ondernemerschap en financiering. De kredietconsulenten leggen ook hier de dossiers voor aan de leden van het kredietcomité.