Privacyverklaring Hefboom cv

Hefboom cvba verwerkt persoonsgegevens[1] overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u bij ons terecht via email Privacy@hefboom.be of telefonisch op het nummer 02/205.17.20

Om deze privacyverklaring voor u zo overzichtelijk mogelijk te houden werd ze opgesteld in lijn met de relatie die u met Hefboom cvba onderhoudt. De bepalingen die op u (de betrokkene) betrekking hebben zijn dus afhankelijk van de specifieke relatie die u met Hefboom cvba onderhoudt.

Verwerkingsdoeleinden

U bent aandeelhouder of kredietverstrekker

Hefboom cvba verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens met volgende doelen:

• de administratie van uw aandeelhouderschap bij Hefboom cvba
• de administratie van uw lening aan Hefboom cvba
• u te kunnen contacteren indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren
• u te contacteren indien u hiervoor het initiatief hebt genomen
• het correct afhandelen van uw betaling(en) en eventuele betalingen aan u
• om met u te communiceren ivm alle aangelegenheden die verband houden met uw aandeelhouderschap
• om met u te communiceren omtrent de doelen van de coöperatie
• de financiële administratie van de cvba

U bent kredietnemer

Hefboom cvba verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens met volgende doelen:

• u te contacteren indien u hiervoor het initiatief hebt genomen
• na te gaan of u in aanmerking komt voor een krediet
• na te gaan of u in aanmerking komt voor eventuele waarborgen en zekerheden in het kader van een krediet
• de opvolging van de terugbetaling van het/de krediet(en) dat/die u bij Hefboom cvba bent aangegaan
• om met u te communiceren ivm alle aangelegenheden die verband houden met uw krediet bij Hefboom cvba en de terugbetaling ervan
• het correct afhandelen van uw betaling(en) en eventuele betalingen aan u
• het bezorgen van de nodige attesten
• te voldoen aan de contractuele bepalingen uit de kredietovereenkomst
• om te voldoen aan de rapporteringsvereisten aan overheden of partners waarmee Hefboom cvba of Hefboom vzw een overeenkomst heeft

Rechtsgrond(en) van de verwerking

U bent aandeelhouder of kredietverstrekker

Uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van volgende rechtsgronden:

• noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die uw toetreding als aandeelhouder inhoudt
• noodzakelijk om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen mbt uw aandeelhouderschap

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van toestemming, heeft u als betrokkene steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

U bent kredietnemer

Uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van volgende rechtsgronden:

• noodzakelijk voor de uitvoering van de kredietovereenkomst
• noodzakelijkheid in functie van samenwerkingsovereenkomsten
• noodzakelijk om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen mbt kredietverschaffing
• noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van toestemming, heeft u als betrokkene steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Overmaken aan derden

U bent aandeelhouder of kredietverstrekker

Uw gegevens worden door Hefboom cvba enkel ter beschikking gesteld van derden indien dit wettelijk verplicht is of indien de derde(n) contractueel met Hefboom cvba verbonden is/zijn in het kader van:

• het beheer van de aandeelhoudersadministratie van de cvba
• de administratie van uw lening aan Hefboom cvba
• u te contacteren indien u hiervoor het initiatief hebt genomen
• het correct afhandelen van uw betaling(en) en eventuele betalingen aan u
• het stellen van de nodige handelingen bij een eventueel overlijden
• u te informeren mbt coöperatieve voordelen
• te voldoen aan de wettelijke verplichtingen mbt uw aandeelhouderschap
• te voldoen aan de contractuele bepalingen uit de kredietovereenkomst
• te voldoen aan fiscale verplichtingen

Hefboom cvba doet hiervoor beroep op de coöperatieve dienstverlening van Hefboom vzw. Hefboom cvba heeft met Hefboom vzw een verwerkingsovereenkomst afgesloten waarin afspraken gemaakt worden mbt de verwerking van de persoonsgegevens en waarin Hefboom vzw garanties geeft met betrekking tot het nemen van de nodige technische en organisatorische maatregelen ter bescherming van uw persoonsgegevens en waarin vertrouwelijkheidsverbintenissen afgedwongen worden.

Hefboom cvba en de door haar aangestelde derde (Hefboom vzw) kunnen bovenstaande gegevens gebruiken om met u te communiceren conform de hierboven vermelde verwerkingsdoeleinden en dit tot zolang u een financiële relatie met Hefboom onderhoudt, tot zolang u hiervoor uw toestemming geeft of tot zolang wettelijke verplichtingen dit rechtvaardigen.

U bent kredietnemer

Uw gegevens worden door Hefboom cvba enkel ter beschikking gesteld van derden indien dit wettelijk verplicht is, indien dit opgenomen is in de afgesloten kredietovereenkomst of indien de derde(n) contractueel met Hefboom cvba verbonden is/zijn in het kader van:

• nagaan of u in aanmerking komt voor een krediet
• nagaan of u in aanmerking komt voor eventuele waarborgen en zekerheden in het kader van een krediet
• de opvolging van de terugbetaling van het/de krediet(en) dat/die u bij Hefboom cvba bent aangegaan
• u te contacteren indien u hiervoor het initiatief hebt genomen
• om met u te communiceren ivm alle aangelegenheden die verband houden met uw krediet bij Hefboom cvba en de terugbetaling ervan
• het correct afhandelen van uw betaling(en) en eventuele betalingen aan u
• het bezorgen van de nodige attesten
• om te voldoen aan de rapporteringsvereisten aan overheden of partners waarmee Hefboom cvba of Hefboom vzw een overeenkomst heeft
• een mogelijke invordering van schulden

Hefboom cvba doet voor bovenstaande zaken een beroep op derden waaronder voornamelijk Hefboom vzw. Hefboom cvba heeft met deze derden een overeenkomst afgesloten waarin afspraken gemaakt worden mbt de verwerking van de persoonsgegevens en waarin garanties gegeven worden met betrekking tot het nemen van de nodige technische en organisatorische maatregelen ter bescherming van uw persoonsgegevens en waarin vertrouwelijkheidsverbintenissen afgedwongen worden.

Hefboom cvba en de door haar aangestelde derden kunnen bovenstaande gegevens gebruiken om met u te communiceren conform de hierboven vermelde verwerkingsdoeleinden en dit tot zolang u een financiële relatie met Hefboom onderhoudt, tot zolang u hiervoor uw toestemming geeft of tot zolang wettelijke verplichtingen dit rechtvaardigen.

Bewaarperiode

U bent aandeelhouder of kredietverstrekker

De informatie wordt door Hefboom cvba bewaard tot 31 december van het 10de jaar na het jaar waarin de coöperant is uitgetreden, of tot zolang wettelijke bepalingen in het kader van het beheer van het aandeelhoudersregister of de administratie van uw lening hiertoe verplichten. Daarna wordt de informatie geanonimiseerd.

U bent kredietnemer

De informatie wordt door Hefboom cvba bewaard tot 31 december van het 10de jaar na het jaar waarin de kredietnemer niet langer kredietnemer is m.a.w. alle lopende kredieten integraal en correct werden terugbetaald, of tot zolang wettelijke bepalingen in het kader van kredietbeheer of de administratie van uw krediet hiertoe verplichten. Daarna wordt de informatie geanonimiseerd.

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

U heeft te allen tijde recht op inzage van uw persoonsgegevens en kan ze:
• (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn,
• ze laten verwijderen,
• de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
• Bovendien, heeft u het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van uw persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de betrokkene gevraagd om:

U bent aandeelhouder of kredietverstrekker

• Telefonisch contact op te nemen met uw dossierbeheerder op het nummer 02 274 14 40
• een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: aandeelhouders@hefboom.be

U bent kredietnemer

• Telefonisch contact op te nemen met uw dossierbeheerder op het nummer 02 205 17 20
• een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: hefboom@hefboom.be

Direct marketing

U heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op direct marketing. Dit kan per e-mail of per brief.

Klacht

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).
Wijziging privacy policy

Hefboom cvba kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 11/02/2019. Oudere versies van ons privacy statement zullen in ons archief worden opgeslagen.
Stuur ons een e-mail (Privacy@hefboom.be) als u deze wilt raadplegen.


[1] “persoonsgegevens”: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon;