Privacyverklaring Hefboom vzw

Hefboom vzw verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u bij ons terecht via email Privacy@hefboom.be of telefonisch op het nummer 02/205.17.20.

Om deze privacyverklaring voor u zo overzichtelijk mogelijk te houden werd ze opgesteld in lijn met de werking van de 3 diensten binnen Hefboom. De bepalingen die op u (de betrokkene) betrekking hebben zijn dus afhankelijk van de dienst binnen Hefboom vzw waarmee u contact hebt.

Verwerkingsdoeleinden

Dienstverlening Hefboom vzw

Hefboom vzw verzamelt en verwerkt als verwerker [1] uw persoonsgegevens in het kader van zijn dienstverlening aan derde organisaties met inbegrip van Hefboom cvba.

Het verzamelen en verwerken van deze persoonsgegevens gaat steeds gepaard met het afsluiten van een verwerkingsovereenkomst waarin door Hefboom vzw de nodige garanties worden gegeven aan de verwerkingsverantwoordelijke[2] met betrekking tot de bewaring, de bescherming en de doelen van de verwerking van deze gegevens en waarin vertrouwelijkheidsverbintenissen afgedwongen worden.

We raden u aan om de privacyverklaring van de verwerkingsverantwoordelijke door te nemen om te verifiëren dat uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens gewaarborgd worden. Hefboom vzw zal steeds het nodige doen om de verwerkingsverantwoordelijke organisatie te informeren over en bij te staan in het beschermen van uw persoonsgegevens.

Kredietwerking Hefboom vzw

Hefboom vzw verzamelt en verwerkt als verwerker uw persoonsgegevens in het kader van het verstrekken van kredieten door Hefboom cvba. In sommige gevallen voert Hefboom vzw deze opdracht uit in het kader van en in samenwerking met overheden of andere partners.

Het verzamelen en verwerken van deze persoonsgegevens gaat steeds gepaard met het afsluiten van een verwerkingsovereenkomst waarin door Hefboom vzw de nodige garanties worden gegeven aan de verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de bewaring, de bescherming en de doelen van de verwerking van deze gegevens en waarin vertrouwelijkheidsverbintenissen afgedwongen worden.

Adviesactiviteiten Hefboom vzw

Hefboom vzw verzamelt en verwerkt persoonsgegevens die indien de aangenomen opdrachten de verwerking van persoonsgegevens noodzaken/vragen, verstrekt worden door een verwerkingsverantwoordelijke (de opdrachtgever) in het kader van het vervullen van de adviesopdrachten.

Indien in het kader van het vervullen van adviesopdrachten persoonsgegevens verzameld worden (en deze niet geanonimiseerd zijn) en verwerkt worden gaat dit steeds gepaard (Hefboom vzw informeert de verwerkingsverantwoordelijke mbt de verplichting om in dat geval een verwerkingscontract af te sluiten) met het afsluiten van een verwerkingsovereenkomst waarin door Hefboom de nodige garanties aan de verwerkingsverantwoordelijke worden gegeven met betrekking tot de bewaring, de bescherming en de doelen van de verwerking van deze gegevens en waarin vertrouwelijkheidsverbintenissen afgedwongen worden.

Hefboom vzw neemt in het kader van bepaalde projecten ook zelf het initiatief tot het verzamelen van persoonsgegevens (bv. in het kader van een bevraging of workshop). In dit geval treedt Hefboom vzw op als verwerkingsverantwoordelijke en zal steeds uw toestemming gevraagd worden voor het verwerken van uw gegevens.

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Dienstverlening Hefboom vzw

Uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van de in de verwerkingsovereenkomst gemaakte afspraken en op basis van de uitdrukkelijke verzoeken van de verwerkingsverantwoordelijke.

Kredietwerking Hefboom vzw

Uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van de in de verwerkingsovereenkomst gemaakte afspraken en op basis van de uitdrukkelijke verzoeken van de verwerkingsverantwoordelijke. Indien uw gegevens verzameld worden in het kader van het afsluiten van een krediet is Hefboom cvba deze verwerkingsverantwoordelijke.

Adviesactiviteiten Hefboom vzw 

Uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van de in de verwerkingsovereenkomst gemaakte afspraken en op basis van de uitdrukkelijke verzoeken van de verwerkingsverantwoordelijke.

Daarnaast kan het ook zijn dat bepaalde gegevens verzameld worden op basis van uw toestemming.

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van toestemming, heeft u als betrokkene steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Overmaken aan derden

Indien Hefboom vzw optreedt als verwerkingsverantwoordelijke kan het zijn dat data gedeeld worden met derden omwille van:

Indien de data gedeeld wordt om de verwerkingsdoeleinden te verwezenlijken wordt met deze derden een verwerkingscontract afgesloten waarin:

Indien Hefboom vzw door een verwerkingsverantwoordelijke als verwerker is aangeduid deelt Hefboom vzw uw gegevens enkel in overeenstemming met de opgemaakte verwerkingsovereenkomst met derden om de verwerkingsdoeleinden te kunnen verwezenlijken of op uitdrukkelijke vraag van de verwerkingsverantwoordelijke omwille van:

Enkele concrete voorbeelden kunnen hier verhelderend werken:

Dienstverlening Hefboom vzw

 Het beheer van ons ICT-netwerk + de backup-omgeving waarin wij persoonsgegevens opslaan wordt onderhouden door externe IT-service providers. Zij hebben dus in bepaalde mate toegang tot deze gegevens, maar verbinden zich er contractueel toe om deze gegevens op vraag van Hefboom enkel te consulteren/gebruiken en in het kader van de ondersteunende opdracht die zij voor Hefboom vervullen.

Kredietwerking Hefboom vzw

 Zoals overeengekomen in de verwerkingsovereenkomst met Hefboom cvba delen wij bepaalde gegevens met derden zoals waarborgverstrekkers bv. Waarborgbeheer nv (een dochteronderneming van de Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) aangezien dit essentieel is voor het verzekeren van de kredietrisico’s van Hefboom cvba.

Adviesactiviteiten Hefboom vzw

 Hefboom kan bij bepaalde adviesopdrachten een beroep doen op een externe deskundige. Dit wordt aan de verwerkingsverantwoordelijke gecommuniceerd en deze dient hier toestemming voor te verlenen.

Hefboom kan in het kader van bepaalde opdrachten persoonsgegevens overmaken aan een subsidiërende overheid. Dit kan zijn om tegemoet  te komen aan een wettelijke verplichting en/of in opdracht van een verwerkingsverantwoordelijke.

Bewaarperiode

Dienstverlening Hefboom vzw

De informatie wordt door Hefboom vzw bewaard tot 31 december van het 10de jaar na het jaar waarin de betrokkene is uitgetreden of zijn lening is stopgezet, of tot zolang wettelijke bepalingen in het kader van haar opdracht met betrekking tot het beheer van het aandeelhoudersregister of het administratief beheer van de giften of leningen hiertoe verplichten.  Daarna wordt de informatie geanonimiseerd.

Indien de dienstverleningsovereenkomst met betrekking tot het beheer van de aandeelhoudersadministratie of het administratief beheer van de giften of leningen tussen Hefboom vzw en de verwerkingsverantwoordelijke organisatie wordt stopgezet zal Hefboom vzw alle beschikbare data in elektronische vorm overdragen aan deze organisatie en alle data mbt de betrokkenen die in haar bezit zijn vervolgens vernietigen.

Kredietwerking Hefboom vzw 

De informatie wordt door Hefboom cvba bewaard tot 31 december van het 10de jaar na het jaar waarin de kredietnemer niet langer kredietnemer is m.a.w. alle lopende kredieten integraal en correct werden terugbetaald, of tot zolang wettelijke bepalingen in het kader van kredietbeheer of de administratie van het krediet hiertoe verplichten.  Daarna wordt de informatie geanonimiseerd.

Indien de overeenkomst met betrekking tot het beheer van de kredietenadministratie tussen vzw Hefboom en Hefboom cvba wordt stopgezet zal Hefboom vzw alle beschikbare data in elektronische vorm overdragen aan Hefboom cvba  en alle data met betrekking tot de betrokkenen die in haar bezit zijn vervolgens vernietigen.

Adviesactiviteiten Hefboom vzw

De Persoonsgegevens zullen niet langer dan 5 jaren na het aflopen van de overeenkomst bewaard worden, op expliciete vraag van de verwerkingsverantwoordelijke of indien wettelijke verplichtingen dit noodzaken kan hier van afgeweken worden. Vervolgens zal de Verwerker de Persoonsgegevens wissen of anonimiseren.

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De betrokkene heeft steeds recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten):

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de betrokkene gevraagd om contact op te nemen:

Dienstverlening Hefboom vzw

uw relatie is in functie van een aandeelhouderschap bij een coöperatie waarvoor Hefboom vzw taken van de aandeelhoudersadministratie opneemt:

uw relatie is in functie van de administratie van giften en leningen aan organisaties die een beroep doen op de administratieve diensten van Hefboom vzw:

Kredietwerking Hefboom vzw

uw relatie is in functie van een krediet dat u hebt afgesloten met Hefboom cvba:

Adviesactiviteiten Hefboom vzw

Indien wij als verwerker over uw persoonsgegevens beschikken in het kader van een adviesopdracht kan u voor de uitoefening van uw rechten contact opnemen met de verwerkingsverantwoordelijke.

Indien Hefboom zelf de verwerkingsverantwoordelijke is, kan u voor de uitoefening van uw rechten contact opnemen met de medewerker van Hefboom verantwoordelijk voor het betreffende project/adviesopdracht. U kan hiervoor informeren op het algemene nummer van Hefboom 02/205.17.20

Direct marketing

Hefboom verwerkt in geen enkele van zijn taken persoonsgegevens met het oog op direct marketing. De betrokkene heeft steeds het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht

U beschikt als betrokkene steeds over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).

Wijziging privacy policy

Hefboom vzw kan zijn privacy statement wijzigen.  Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 11/02/2019. Oudere versies van ons privacy statement zullen in ons archief worden opgeslagen.

Stuur ons een e-mail (privacy@hefboom.be) als u deze wilt raadplegen.

[1] een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.

[2] een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt; wanneer de doelstellingen van en de middelen voor deze verwerking in het Unierecht of het lidstatelijke recht worden vastgesteld, kan daarin worden bepaald wie de verwerkingsverantwoordelijke is of volgens welke criteria deze wordt aangewezen.