Hefboom blikt terug op een boeiend 2017

Het werkjaar 2018 is nog maar goed begonnen of we blikken al terug op vorig jaar. En waarom ook niet? Hefboom heeft immers een boeiend 2017 achter de rug.

Hefboom Advies blijft sterk vertegenwoordigt in de sector van de sociale economie. We realiseerden in 2017 een twintigtal opdrachten bij maatwerkbedrijven en lokale diensteneconomie organisaties. Sinds 2015 is Hefboom ook steeds uitdrukkelijker aanwezig in de welzijnssector, getuige daarvan bijna 30 adviesopdrachten bij welzijnsorganisaties, waarvan een groot aantal in de zorg voor personen met een handicap.

Traditioneel staat Hefboom Advies bekend voor haar financiële adviesverlening. De laatste jaren zetten we ook erg in op het begeleiden van organisaties in verandering en op het versterken van leiderschap en goed bestuur. Na een succesvol leiderschaps- en teamcoachingstraject in de welzijnssector kregen we heel wat vragen om welzijnsorganisaties te ondersteunen bij het flexibel inspelen op een zich snel wijzigende context. Hefboom informeerde welzijnsorganisaties over de mogelijkheden van de coöperatieve vennootschapsvorm en begeleidde een aantal organisaties bij de oprichting van een coöperatie.

In opdracht van het departement WSE organiseerde Hefboom een project rond de versterking van goed bestuur in de sector. Met de steun van ESF startten we in 2017 een Europees project op waarin we onderzoeken hoe mentoring vluchtelingen kan ondersteunen bij de integratie op de arbeidsmarkt. Ook in dit project werken we actief samen met de sociale economie.

Tenslotte wil Hefboom social profitorganisaties stimuleren om meer gebruik te maken van Europese subsidiemogelijkheden. Concreet helpen we organisaties bij het indienen van een ESF-dossier Anders Organiseren of Duurzaam Loopbaanbeleid. In 2017 dienden we 6 dossiers in.

kleinVerhaal Cultuur Hefboom - DeAvonden

Ook de financieringsactiviteiten van Hefboom groeiden verder. De groei zat vooral in de investeringskredieten, maar ook op vlak van korte termijn kredieten deed Hefboom het in 2017 prima. We financierden vooral sociale economie organisaties, zoals sociale en beschutte werkplaatsen. Naar analogie met Hefboom Advies zien we ook bij Hefboom Financiering een groei in de financiering van projecten en organisaties werkzaam in sectoren zoals welzijn, gezondheid en gelijke kansen. De nood aan huisvesting voor kansengroepen vertaalt zich ook in de kredietaanvragen bij Hefboom. We merken ook een toename van kredietaanvragen uit de culturele sector. Onze financiering van de Oostendse organisatie Klein Verhaal is daar één van de mooie voorbeelden van.

2017 was het jaar waarin we onze samenwerking met andere sociale financiers versterkten. In de eerste plaats met Trividend en het Sociaal Investeringsfonds De Punt uit Gent. Samen met hen, maar ook met Socrowd en SI² organiseerden we voor het eerst een ‘ronde door Vlaanderen’ waarbij we ons als sociale financiers in enkele provinciesteden voorstelden aan social profit organisaties. We zetten dit initiatief ook verder in 2018 én in samenwerking met de Sociale Innovatiefabriek. We versterkten tevens de banden met onze partner over de taalgrens: Crédal. Samen met hen financierden we een aantal grotere projecten, zoals Beescoop in Brussel. Beescoop is een coöperatieve supermarkt in Brussel.

Met Impulskrediet bereikte Hefboom in 2017 bijna 75 ondernemers die geen toegang hebben tot reguliere financiering. Met een microkrediet konden ze starten als ondernemer of hun zaak laten groeien. De kansengroepen die we bereiken zijn werkzoekenden, ondernemers die een tweede kans krijgen na een faillissement, vijftigplussers en jongeren. Maar ook een aantal vluchtelingen en creatieve ondernemers konden in 2017 aan de slag met een Impulskrediet. We doen dat in samenwerking met het Agentschap Innoveren & Ondernemen en het Sociaal Investeringsfonds (SIFO) onder de vleugels van de Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV).

Hefboom diensten zet verder in op het groeiend aantal coöperatieve aandeelhouders die we via onze systemen beheren. Steeds meer coöperaties vinden de weg naar Hefboom voor hun aandeelhoudersbeheer. In 2017 werden de eerste stappen gezet voor enkele nieuwe partnerships om onze dienstverlening nog te verbeteren.

Ook in 2017 ondersteunden we met Hefboom heel wat projecten en organisaties met het oog op een warmere en sociale samenleving, zelfs over onze landsgrenzen heen. Het is tevens onze ambities om dat ook voor 2018 te doen, samen met onze klanten en partnerorganisaties.