Buddy werking wordt onderdeel van inburgeringstraject

Christina-wocintechchat-com via Unsplash

Elke nieuwkomer zal binnenkort ook (minstens 40 uur) gekoppeld worden aan een buddy als onderdeel van het uitbouwen van een sociaal netwerk. De vierde belangrijke pijler van het inburgeringstraject voor nieuwkomers.

Het huidige inburgeringstraject bestaat uit het leren van Nederlands, een cursus Maatschappelijke Oriëntatie en het zoeken naar een job. Echter, het hebben van contacten met mensen met een andere etnische achtergrond blijkt ook cruciaal voor nieuwkomers om ‘vooruit te kunnen komen’ in de maatschappij.

Volwaardig deel uitmaken van de samenleving

De taal eigen maken is essentieel om volwaardig deel te kunnen nemen aan de samenleving. Omdat nieuwkomers vaak een klein sociaal netwerk hebben, blijven zij bepaalde kansen mislopen. Zo is het hebben van sociale contacten met mensen met een andere achtergrond en met groepen met andere sociale netwerken (ook wel ‘linking sociaal kapitaal’ genoemd) belangrijk voor het vergroten van de kans op integratie in de samenleving. Maar dit geldt ook voor het vinden van een job.

“Een sociaal netwerk uitbouwen is enorm belangrijk. Een Vlaming waarmee de inburgeraar zijn Nederlands kan oefenen en zijn weg kan vinden in onze samenleving. Wanneer iemand met migratieroots één persoon kent buiten zijn eigen etnisch-culturele kring, verdubbelen zijn kansen om naar het hoger onderwijs te gaan. Dat blijkt uit een studie van professor Phalet van KU Leuven.” – Vlaams minister van Samenleven Bart Somers

Via: http://www.bartsomers.be

Win- win situatie

Dat er nog veel uitdagingen zijn op het vlak van integratie staat als een huis boven water. Daar komt bij dat ‘in tijden van Facebook’ de uitdaging groot is om nieuwe sociale contacten op te bouwen die bijdragen tot sociale inclusie.

Het in contact brengen van nieuwkomers met een buddy of hen laten meedraaien tijdens een stage op de werkvloer vergroot de kans op het vinden van kwaliteitsvol werk. En hiermee ook de kans op inclusief leven én werken.

Daarmee snijdt het nieuwe inburgeringsdecreet het mes aan twee kanten: het contact met een buddy kan er ook aan bijdragen dat vooroordelen over nieuwkomers verminderd worden. Zodat er meer begrip komt voor elkaar. En oefenen de nieuwkomers in contact met hun buddy meteen de Nederlandse taal. Beheersing van de taal op een basisniveau is een belangrijke vereiste om het contact met een buddy te doen slagen.

Mentoring naar werk

Het nieuwe inburgeringsdecreet treedt in werking vanaf 2022, maar in 55 steden en gemeenten worden nu al verschillende proefprojecten opgestart. Een lerend netwerk zal de steden en gemeenten de kans geven om van elkaar te leren. Het Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving” (HIVA-KULEUVEN) neemt de ‘procesbegeleiding én overkoepelende evaluatie’ van de proeftuinen op. Hefboom vzw is partner en begeleidt het lerend netwerk.

Hefboom Advies heeft expertise opgebouwd onder andere op het vlak van sociale inclusie en participatie tijdens het project Mentoring-naar-werk als instrument voor duurzame integratie op de arbeidsmarkt. Dit initiatief van het Europees Sociaal Fonds en de Vlaamse overheid heeft als doel een inclusieve arbeidsmarkt en samenleving te ondersteunen. En bij te dragen aan de doorstroom van nieuwkomers naar het normaal economisch circuit (NEC).

Missie Hefboom

Hefboom zet zich in om complexe maatschappelijke en sociale uitdagingen het hoofd te bieden. En een bijdrage leveren aan eenieders recht op kwaliteitsvol en inclusief leven én werken is onderdeel van de missie van Hefboom.

Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie (AMIF)

Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving” (HIVA-KULEUVEN)

Hefboom Advies