Werk voor wie de kloof met de reguliere arbeidsmarkt te groot is

De Sprong vzw werd opgericht in 1999. Het is een tewerkstellingsproject erkend door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. De Sprong stelt op vier locaties doelgroepwerknemers tewerk in het kader van de sociale werkplaatsen.

De Sprong stelt langdurig werklozen tewerk voor wie de kloof met de reguliere economie te groot is. Zo kunnen ze bijvoorbeeld aan de slag in groenonderhoud, vooral op vraag van lokale besturen. Anderen worden ingeschakeld in de ophaling van recycleerbare materialen, zoals elektrische toestellen en autobanden.

De eerste stap naar een cultuurswitch

Als sociale werkplaats biedt De Sprong een vangnet aan mensen die om psychologische, sociale of psychosociale redenen niet terechtkunnen in het reguliere tewerkstellingscircuit. Sommigen missen opleiding en ervaring. Anderen zijn minder stressbestendig. Soms vormt een lichamelijke beperking een drempel om werk te vinden. Intensieve begeleiding en arbeidstrajecten op maat van de individuele werknemer staan centraal. Sociale werkplaatsen krijgen overheidstegemoetkomingen om rendementsverlies op te vangen. Competentiemanagement vormt een rode draad in de begeleidingsprocessen. De werknemers worden dagelijks gecoacht om zich op technisch en sociaal vlak te ontplooien.

De Sprong & Hefboom

De Sprong was op zoek naar een externe partner om de sleutelprocessen binnen de organisatie tegen het licht te houden.

“De Sprong heeft de laatste jaren een grote evolutie doorgemaakt. Als middelgrote organisatie zijn we in een veel complexere en sterk concurrentie setting terechtgekomen. De sector van de sociale economie is ingrijpend veranderd en dat heeft serieuze consequenties voor bijvoorbeeld prijszetting en prospectie. We voelden al een tijd dat we de zaken op een andere manier moesten aanpakken. Vroeger werden veel zaken informeel en ad hoc geregeld. Wanneer bepaalde processen niet zo vlot verliepen, werd dat met de mantel der liefde toegedekt.”, Ken Swolfs, Secretaris.

De uitdaging van de denkoefening met Hefboom was om alle medewerkers op alle niveaus binnen De Sprong te betrekken: niet alleen de directie, maar zeker ook de begeleiders en de doelgroepmedewerkers zelf.

“Tijdens de eerste denkdag spraken we nog niet dezelfde taal. We moesten duidelijk elkaars verwachtingen en mogelijkheden nog aftasten. Maar we zijn er met de hulp van Hefboom in geslaagd om duidelijk te benoemen welke processen anders kunnen, welke verantwoordelijkheden bijvoorbeeld naar de begeleiders en doelgroepenmedewerkers kunnen doorgeschoven worden. Een voorbeeld: moet de verlofregeling bij de directeur blijven of gaat die verantwoordelijkheid naar de begeleiders? En als je die verantwoordelijkheid doorschuift, hoe pak je dat dan aan? We staan nu op het punt dat er de eerste aanzet gegeven is voor een echte cultuurswitch binnen onze organisatie. De zaak is nu om die intentie om te zetten in concrete processen, zonder te vergeten dat er extra begeleiding nodig is om die verandering in goede banen te leiden.”

Ken Swolfs.

Een hands-on aanpak

Tijdens dit project lag de focus op het resultaat, maar werd ook voldoende aandacht besteed aan het proces. We gingen uit van een hands-on aanpak. Tegelijkertijd werkten we sterk participatief en procesgericht. Daarbij  hoedden we ons ervoor om een blauwdruk uit te werken boven de hoofden van de mensen die er in een latere fase mee aan de slag moeten. We zochten naar een werkwijze die de rechtstreeks betrokkenen binnen het besluitvormingsproces betrekt en in staat stelt om nieuwe inzichten te verwerven. Zo droegen we bij tot een groter draagvlak voor het gewenste beleid en tot de bereidheid om er mee uitvoering aan te geven.