Nieuwe opvang voor tbc-patiënten in Brussel


De vzw Vrienden van het Huizeke is al 40 jaar actief als wijkwerking in Brussel. Het kloppende hart is het buurthuis aan het Vossenplein. De organisatie staat ook al jaren in voor de opvang van dak- en thuislozen. Recent heropenden ze na een grondige renovatie Den 12, een opvanghuis waar dakloze tuberculosepatiënten na hun ziekenhuisopname kunnen herstellen.

Geconfronteerd met stijgende prijzen voor bouwmaterialen en dalende subsidies, moest de vzw op zoek naar bijkomende middelen om de verbouwing financieel rond te krijgen. “Zelfs een aanzienlijke gift vanuit de internationale afdeling van Lions Club was onvoldoende om alle kosten te dekken”, zegt Kris Raemdonck, coördinator van de werking. “Gelukkig konden we ook bij Hefboom terecht voor een investeringskrediet. Zo konden we de renovatie toch realiseren.”

Gelijke kansen

De Brusselse vzw streeft naar een wereld waar iedereen gelijke kansen en welzijn geniet. “Onze focus ligt op het betrekken van mensen in armoede, het verhogen van hun zelfredzaamheid en het samen bouwen aan een samenleving waar ze zich betrokken voelen. Helaas loopt 1 op 3 Brusselaars risico op sociale uitsluiting. En dus zetten we de deuren van ons buurthuis aan het Vossenplein open voor iedereen in nood. Wel met een speciale focus op diegenen die geconfronteerd worden met uitdagingen zoals armoede en thuisloosheid. Onze missie is simpel: een veilige haven bieden en de drempel voor hulp zo laag mogelijk maken.”

Focus op dak- en thuislozen

Binnen die bredere sociale werking richt de organisatie zich al geruime tijd op dak- en thuislozen. Meer recent kreeg die doelgroep een nog meer specifieke invulling, schetst Kris.

“We bieden sinds een 4-tal jaar huisvesting aan dakloze tbc-patiënten die niet meer besmettelijk zijn, maar wel nog een zware en langdurige behandeling moeten volgen. Na hun verblijf in het ziekenhuis kunnen ze dan bij ons verblijven voor de duur van hun behandeling. En dat is nodig aangezien die gemiddeld 6 tot 9 maanden duurt. In samenwerking met Damiaanactie zorgen wij in die periode niet alleen voor de huisvesting, maar voorzien we ook in budgetbeheer, administratieve ondersteuning en psychosociale begeleiding. We zoeken ook mee naar een betaalbare woning voor na hun verblijf bij ons.”

Den 12

Het eigen opvanghuis van de vzw aan het Vossenplein was door het intensief gebruik volledig uitgeleefd. Terwijl de renovatie gepland werd, ging de organisatie op zoek naar alternatieve opvangplaatsen. Via het Sociaal Verhuurkantoor Baita konden verschillende studio’s en appartementen verspreid over Brussel als tijdelijke huisvesting worden gebruikt.

Na een grondige renovatie van twee jaar werd eind 2023 ook Den 12 opnieuw in gebruik genomen.

De zes comfortabele studio’s met eigen keuken en badkamer bieden enkel onderdak aan telkens maximum 6 tuberculosepatiënten. Er is ook een gemeenschappelijke ruimte waar bewoners kunnen samenkomen en een gevoel van samenhorigheid kunnen ervaren.

“Den 12 is meer dan alleen een opvanghuis. Het is een plek van herstel en zorg voor zes dakloze tuberculosepatiënten na hun ziekenhuisopname. Ons voornaamste doel? Genezing.”

Kris Raemdonck, coördinator vzw Vrienden van het Huizeke

“Ons principe is housing first“, verduidelijkt Kris. “We streven ernaar om iedereen de kans te geven om volledig te herstellen in een veilige omgeving, met ondersteuning op maat. Er is uiteraard de medische zorg, maar daarnaast zijn er andere aspecten die de bewoners helpen op hun pad naar maatschappelijke re-integratie. Onze bewoners blijven hier doorgaans tussen de drie maanden en een jaar.”

“Dit opvanghuis is tot stand gekomen door de samenwerking tussen verschillende organisaties, waaronder ’t Huizeke, BELTA voor medische ondersteuning en Damiaanactie voor financiële steun. De renovatie werd grotendeels gefinancierd door Lions Clubs. Een aanvullend investeringskrediet werd verleend door Hefboom.”

Meer steun nodig

Kris wijst nog op een verdoken maatschappelijk fenomeen. “Als gevolg van slechte huisvesting en migratie stijgt het aantal tbcpatiënten in België. Dat blijft onder de radar, maar wij merken het elke dag. Het is niet voor niks dat ze tuberculose ook de armemensenziekte noemen: er ligt nog altijd een zwaar taboe op.”

“En de ernst van het verhaal dringt niet door bij de politiek en het brede publiek. In tegendeel: met onze vzw krijgen we geen structurele subsidies vanuit de overheid en ook onze projectsubsidies vanuit Damiaanactie verminderen. Daarom waren we ook zo blij met de hulp van Hefboom. En we doen ook een warme oproep aan iedereen om ons financieel te steunen in onze strijd tegen tuberculose. Alle giften gaan rechtstreeks naar onze werking.”

De vzw steunen kan via een gift, een legaat of via vrijwilligerswerk.
Kijk op Vrienden van het Huizeke voor alle info.