Aandeelhouders FAQ

 • Waar vind ik meer informatie over de coöperatieve vennootschap Hefboom?
 • Wie controleert de jaarrekening van Hefboom cvba?

  De jaarrekening wordt gecontroleerd door de heer Peter Lenoir, een onafhankelijke externe bedrijfsrevisor/commissaris, vertegenwoordiger van cvba Mazars. De uiteindelijke goedkeuring van de jaarrekening ligt in handen van alle aandeelhouders van Hefboom cvba. Zij worden uitgenodigd op de jaarlijkse algemene vergadering. Deze vergadering vindt plaats begin juni van elk jaar.

 • Hoe kan ik aandelen van Hefboom cvba kopen?

  Op deze pagina word je verder geholpen met betrekking tot het intekenen op aandelen van Hefboom cvba.

 • Waar vind ik de statuten van Hefboom cvba?

  Hier vind je de statuten.

 • Hoeveel aandelen kan ik als particulier kopen?

  Er is in principe geen maximum aangegeven (wel het maximum van de kapitaalronde met name 5.000.000 euro). Binnen het aandeelhoudersbestand van Hefboom zijn er grote verschillen in ingebracht kapitaal. Dit varieert van 250 euro tot enkele 100-duizenden euro’s.

 • Wat moet ik betalen als ik aandelen koop of verkoop?

  Aan de aankoop en verkoop van aandelen zijn naast de inkoopprijs geen instap- of uitstapkosten verbonden.

 • Zijn er altijd aandelen van Hefboom cvba beschikbaar?

  Het kapitaal van cvba Hefboom staat open gedurende de looptijd van de openbare aanbieding en voor het maximumbedrag zoals bepaald in het prospectus. De looptijd van het prospectus staat in het prospectus.

 • Ontvang ik een bevestiging voor de aankoop van de aandelen?

  Hefboom cvba bezorgt je een ondertekende bevestiging binnen de maand na ontvangst van je betaling. Deze bevestiging is een officieel document. Je ontvangt daarnaast geen apart certificaat.

 • Ik heb aandelen gekocht zonder de gestructureerde mededeling van mijn storting toe te voegen. Is mijn inschrijving geldig?

  Indien de nodige informatie uit de mededeling gehaald kan worden, wijst Hefboom cvba de ontvangen betaling correct toe. Indien uit de betalingsinformatie niet opgemaakt kan worden voor wie de betaling bestemd is, wordt contact opgenomen met de betaler.

 • Kunnen kinderen ook aandeelhouder worden?

  Er zijn GEEN leeftijdsbeperkingen om aandelen te kopen. Ook kinderen kunnen dus aandeelhouder worden. Het toetredingsdocument wordt in dat geval ondertekend door de ouder of de wettelijke voogd. Uiteraard geldt ook voor deze aandelen de wettelijke bescherming van de minderjarigen die beperkingen oplegt voor de beschikking over tegoeden op naam van minderjarigen.

 • Ik beschik niet over de Belgische nationaliteit. Kan ik aandeelhouder worden?

  Ook als niet-Belg kan je aandeelhouder worden. Hefboom cvba kan je evenwel niet ondersteunen bij vragen van fiscale aard. Als je in het buitenland gedomicilieerd bent, kan je je verzoek tot inschrijving sturen naar Hefboom cvba, Vooruitgangstraat 333/5, 1030 Brussel of aandeelhouders@hefboom.be

 • Wat leveren aandelen van Hefboom cvba mij op?

  Hoewel geen minimumdividend kan worden gegarandeerd, streeft Hefboom een dividend na dat beduidend hoger ligt dan de vergoeding op een doorsnee spaarboekje. Het exacte dividend wordt vastgelegd in de algemene vergadering van alle aandeelhouders.
  Uw aandelen geven geen recht op eventuele reserves of meerwaarden. Er is ook geen kapitaalsgarantie.

 • Wat zijn de risico's die ik loop als aandeelhouder?

  Een uitgebreide opsomming van de risico’s eigen aan Hefboom cvba worden beschreven in Hoofdstuk V van het prospectus.

 • Hoeveel bedraagt het dividend?

  De aandeelhouders beslissen zelf tijdens de jaarlijkse algemene vergadering hoeveel het dividend bedraagt. Daarbij wordt rekening gehouden met het wettelijk vastgestelde maximum van 6%, en met de financiële resultaten van het afgelopen jaar. Hoewel er geen minimumdividend kan worden gegarandeerd, heeft Hefboom CVBA de ambitie om jaarlijks een dividend uit te keren, onder voorbehoud van beslissing daartoe door de Algemene Vergadering. De voorbije jaren werd een dividend toegekend van 1,1% (2015), 1,25% (2014), 1,1% (2013). Hefboom CVBA verwijst daartoe naar de onderbouwende informatie opgenomen onder hoofdstuk IV, punt 17.2.3 in het prospectus.
  Als je het aandeel niet het volledige jaar in je bezit hebt, wordt het dividend pro rata temporis berekend.
  Het dividend wordt uitgekeerd de maand die volgt op de algemene vergadering (in juni).

 • Waarom een maximumrendement van 6%

  Wettelijk is het rendement van een erkende coöperatieve beperkt tot 6%.

 • Wordt het dividend altijd uitbetaald?

  Indien de algemene vergadering besluit tot dividenduitkering wordt het dividend uitbetaald op het rekeningnummer dat je opgeeft. De uitbetaling gebeurt in de loop van de maand juni – dat is de maand nadat de algemene vergadering heeft plaatsgevonden.
  Je kan er ook voor kiezen om het dividend automatisch te herinvesteren in nieuwe aandelen of om het dividend aan Hefboom te schenken.

 • Betaal ik roerende voorheffing op mijn dividend?

  Vrijstelling van roerende voorheffing voor particulieren
  Particuliere investeerders genieten van een algemene maar begrensde fiscale vrijstelling op dividenden. Dit gebeurt door een verrekening van de ingehouden roerende voorheffing van in principe 30% via de aangifte in de personenbelasting: de eerste schijf van 640 euro aan dividenden per belastingplichtige is voortaan fiscaal vrijgesteld . Deze vrijstelling is van toepassing op alle dividenden, van alle Belgische en buitenlandse bedrijven. Maar deze vrijstelling geldt niet voor dividenden van beleggingsfondsen en juridische constructies. De vrijstelling geldt dus ook voor erkende coöperatieve vennootschappen zoals Hefboom cvba.

  Voorbeeld:
  In 2017 had u met het gezin van vier personen elk voor 3.000 euro aan aandelen. Als dividend nemen we 0.50 %. Voor de aandelen die gedurende het ganse kalenderjaar in bezit waren ontvangt elke persoon een bruto dividend van 15 euro wat samen op 60 euro komt. Er wordt per persoon 30% roerende voorheffing ingehouden oftewel 4.5 euro x 4 personen = 18 euro. Effectief wordt er dus netto 10.5 euro per persoon (totaal 42 euro) uitgekeerd.
  De roerende voorheffing kan in het aanslagjaar 2019 ingebracht worden in uw belastingaangifte (inkomsten van 2018). Indien het totaal aan dividenden de 1.280 euro voor een koppel ( 640 euro per belastingplichtige) niet overschrijdt, kunt u de roerende voorheffing (18 euro) volledig verrekenen met de te betalen belasting of recupereren indien geen belasting verschuldigd is. Dit is in ons voorbeeld het geval gezien het gezin 60 euro bruto aan dividenden ontvangt.

  Aandelen bij meerdere vennootschappen
  Indien het gezin aandelen bij diverse vennootschappen aanhoudt, dienen deze allemaal in de belastingaangifte te worden opgenomen, maar blijft de fiscale vrijstelling beperkt tot de drempel van 640 euro (voor alleenstaande) of 1280 euro (voor een koppel).

  Aandelen gehouden door verschillende gezinsleden
  Indien meerdere gezinsleden dividenden ontvangen van dezelfde of verschillende vennootschappen dienen deze alle in hun totaliteit aangegeven te worden in de personenbelasting. De fiscale vrijstelling blijft echter beperkt tot 640 euro per belastingplichtige (dus maximaal 1.280 euro per aangifte ingeval van een koppel). De recuperatie van de ingehouden roerende voorheffing zal dus ook beperkt worden tot maximaal 1.280 euro x 30% = 384 euro.
  Ook de ingehouden roerende voorheffing op dividenden van minderjarige kinderen die fiscaal onder de aangifte van de ouders vallen kunnen op gelijkaardige wijze worden aangegeven en gerecupereerd. De maximale vrijstelling van 1.280 euro per koppel blijft evenwel van toepassing op de totaliteit van alle aangegeven dividenden.

  Aandelen gehouden door vennootschappen
  De nieuwe vrijstelling van 640 euro geldt enkel voor natuurlijke personen (Belgische rijksinwoners). De vrijstelling geldt niet voor vennootschappen en/of rechtspersonen die de de ingehouden roerende voorheffing kunnen verrekenen met de aangifte in de vennootschapsbelasting. Organisaties die onderworpen zijn aan de rechtspersonenbelasting kunnen de ingehouden roerende voorheffing niet recupereren.

  Aandeelhouders in het buitenland
  Aandeelhouders die in het buitenland wonen en die een aangifte indienen omdat zij nog andere Belgische inkomsten hebben zal de recuperatie van de roerende voorheffing via die aangifte moeten gebeuren

  Welk percentage aan roerende voorheffing betaal ik ?
  Dividenden zijn normaal aan 30% roerende voorheffing onderworpen maar er kunnen andere tarieven van toepassing zijn.
  De dividenden die door Hefboom cvba worden uitbetaald vallen onder de VVPR-bis-regeling.
  Dat betekent dat voor het dividend mbt boekjaar 2017 volgende roerende voorheffing wordt ingehouden:
  – 30% op het dividend van de aandelen aangekocht vóór 1/7/2013
  – 30% op het dividend van de aandelen aangekocht vanaf 1/1/2016
  – 20% op het dividend van de aandelen aangekocht in 2015 (= verminderde RV voor dividenden afkomstig uit de winst van het tweede boekjaar na dat van de aankoop van de aandelen)
  – 15% op het dividend van de aandelen aangekocht tussen 1/7/2013 en 31/12/2014 (= verminderde RV voor dividenden afkomstig uit de winst van het tweede boekjaar na dat van de aankoop van de aandelen, maar enkel voor aandelen gekocht NA 1/7/2013)

 • Betaal ik roerende voorheffing als mijn kinderen ook aandelen kopen?

  Indien meerdere gezinsleden dividenden ontvangen van dezelfde of verschillende vennootschappen dienen deze alle in hun totaliteit aangegeven te worden in de personenbelasting. De fiscale vrijstelling blijft echter beperkt tot 640 euro per belastingplichtige (dus maximaal 1.280 euro per aangifte ingeval van een koppel). De recuperatie van de ingehouden roerende voorheffing zal dus ook beperkt worden tot maximaal 1.280 euro x 30% = 384 euro.
  Ook de ingehouden roerende voorheffing op dividenden van minderjarige kinderen die fiscaal onder de aangifte van de ouders vallen kunnen op gelijkaardige wijze worden aangegeven en gerecupereerd. De maximale vrijstelling van 1.280 euro per koppel blijft evenwel van toepassing op de totaliteit van alle aangegeven dividenden.

 • Verlies ik als aandeelhouder van Hefboom cvba mijn vrijstelling van roerende voorheffing als ik ook in andere coöperaties investeer?

  Indien het gezin aandelen bij diverse vennootschappen aanhoudt, dienen deze allemaal in de belastingaangifte te worden opgenomen, maar blijft de fiscale vrijstelling beperkt tot de drempel van 640 euro (voor alleenstaande) of 1280 euro (voor een koppel).

 • Wat is de termijn van mijn aandelen?

  Je bent niet verplicht om je aandelen gedurende een bepaalde termijn te behouden. Je kan steeds uittreden, als voldaan wordt aan de voorwaarden die in het volgende antwoord uiteengezet worden.

 • Wat moet ik doen als ik wil uittreden (met alle of een deel van mijn aandelen)?

  Uittreden kan tijdens de eerste zes maanden van het boekjaar, door middel van een schriftelijke aanvraag (gedagtekend en ondertekend) gericht aan de raad van bestuur. De raad van bestuur kan de uittreding weigeren, indien, en slechts dan, zij het vast gedeelte van het kapitaal zou aantasten of het bestaan van de vennootschap in het gedrang brengt. De aansprakelijkheid van een uittredend vennoot eindigt slechts bij het einde van het boekjaar waarin hij uittrad.
  Volgens de geldende wetgeving kunnen terugbetalingen (zie prospectus hoofdstuk IV, punt 17.2.3 “Scheidingsaandeel”) naar aanleiding van de uittreding/gedeeltelijke terugneming slechts plaatsvinden na goedkeuring door de algemene vergadering van de jaarrekening van het boekjaar waarin de uittreding/gedeeltelijke terugneming werd aangevraagd. Dit betekent dat een uittreding/gedeeltelijke terugneming ingediend in de tweede helft van het boekjaar slechts in het begin van het volgende boekjaar aangerekend zal worden. In dergelijke situatie zou de terugbetaling van de aandelen slechts kunnen gebeuren na de algemene vergadering van het tweede boekjaar volgend op de indiening van de aanvraag tot uittreding of gedeeltelijke terugneming. In de praktijk betaalt Hefboom cvba bij aanvragen tot terugname/uittreding die we ontvangen in het eerste semester meteen een (eventueel terugvorderbaar) voorschot uit ten bedrage van de nominale waarde van de aandelen, in afwachting van de definitieve bepaling van de waarde van het scheidingsaandeel, wat gebeurt op basis van de door de algemene vergadering definitief goedgekeurde jaarrekening van het boekjaar. Bovendien is de uittreding of terugneming slechts toegestaan in zoverre ze: wordt goedgekeurd door de raad van bestuur, die gegronde redenen moet kunnen aanhalen om de uittreding of terugneming te weigeren (bij wijze van voorbeeld indien de uittreding of terugneming de vennootschap in liquiditeitsproblemen zou kunnen brengen); en of niet tot gevolg heeft het netto-actief te verminderen tot een bedrag dat kleiner is dan het vaste gedeelte van het kapitaal door de statuten vastgesteld of het aantal vennoten tot minder dan drie te herleiden.

 • Wat gebeurt er bij overlijden?

  In geval van overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen of onbekwaamverklaring van een vennoot, ontvangen zijn erfgenamen, schuldeisers of wettelijke vertegenwoordigers de waarde van zijn aande(e)l(en) zoals bepaald onder “Scheidingsaandeel” (zie prospectus hoofdstuk 17 sectie 2.3).

 • Kan ik ook intekenen op naam van een onderneming of organisatie?

  Ja, dat kan. Vul op het inschrijvingsformulier de aangegeven sectie in voor ondernemingen of organisaties in. Dan komen de aandelen op naam van het bedrijf / de organisatie.