Mentoring-naar-werk


Mentoring-naar-werk als instrument voor duurzame integratie op de arbeidsmarkt – Transnationaal en Vlaanderen (2016-2019)

Dit project wordt gefinancierd door het Europees Sociaal Fonds en de Vlaamse Overheid.

Integratie op de arbeidsmarkt, kritische succesfactor voor integratie in de samenleving

ESF Vlaanderen Integratie Vluchtelingen

Integratie op de arbeidsmarkt is een kritische succesfactor voor de integratie van vluchtelingen in onze samenleving. Mensen van buitenlandse herkomst vinden echter in veel Europese landen – waaronder België – moeilijk hun weg naar en op de arbeidsmarkt.

Ondanks de inspanningen die België doet in het kader van het inburgerings- en arbeidsmarktbeleid is het huidige arbeidsmarktinstrumentarium onvoldoende (De Cuyper & Vandermeerschen, 2018). Een nieuw instrument dat in Europa opmars maakt is ‘mentoring-naar-werk’.

Transnationaal ESF project MeMoRe 

Hefboom ontwikkelde met Vlaamse partners KU Leuven en Vluchtelingenwerk Vlaanderen en organisaties in Zweden, Duitsland en Finland transnationaal ESF-project MeMoRe (2017-2019). De doelstelling van het ESF project was de ontwikkeling van één of meerdere mentoring naar werk modellen.

Definitie en kritische succesfactoren

Mentoring-naar-werk wordt door tal van initiatieven in Europa als een nieuw instrument neergezet. Hierdoor ontstond een behoefte aan een conceptuele afbakening en aan het formuleren van kritische succesfactoren. Onder leiding van Peter De Cuyper werd door onderzoekers van het HIVA (KU Leuven):

Mentoring naar werk in het NEC

Uit diverse studies blijkt dat de meerderheid van de initiatieven in Europa zich in 2016 richtte tot hooggeschoolde personen met een migratieachtergrond, waaronder vluchtelingen. De mentoring-naar-werk initiatieven die zich (ook) richten op laaggeschoolde vluchtelingen waren schaars. Echter, in 2016 waren twee op drie vluchtelingen laaggeschoold. We vonden het relevant om te onderzoeken of mentoring naar werk ook zinvol kon zijn voor vluchtelingen die lager opgeleid zijn en hoe dit er dan kan uitzien. We richten ons – mede vanuit de expertise van Hefboom – op de sector van de sociale economie.

Uit een kort vooronderzoek bleek dat sociale economie ondernemingen vluchtelingen via art.60§7 tewerkstellen en dat zij dit ook als een opportuniteit zagen. Echter, uit onderzoek blijkt eveneens dat tewerkstelling via art.60§7 niet altijd leidt tot duurzame tewerkstelling. Mentoring naar werk zou de doorstroom van deze doelgroep naar het normaal economisch circuit (NEC) kunnen ondersteunen.

In een workshop met sociale economiebedrijven ontwikkelden we een Theory of Change. We leerden van mentoring naar werk initiatieven of tewerkstellingsinitiatieven in het buitenland die zich richten tot mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en die mentoring naar werk toevoegen aan hun dienstverlening. Het resultaat is het model ‘mentoring-to-NEC dat moet bijdragen aan een inclusieve arbeidsmarkt en samenleving.

Duurzaamheid van mentoring-naar-werk initiatieven

Vaak worden mentoring naar werk initiatieven met projectfinanciering opgezet en verdwijnen zij na enkele jaren. Of moeten zij zich aanpassen aan nieuwe financieringscriteria (Petrovic, 2015). Initiatieven die reeds langer bestaan, blijken vaak een sociaal ondernemende mindset te hebben. Daarom werd een tool ontwikkeld die mentoring-naar-werk initiatieven uitnodigt om na te denken hoe zij duurzamer kunnen worden. De tool leidt een mentoring initiatief langs 15 dimensies, bestaande uit korte theoretische stukken en methodieken voor reflectie en ontwikkeling.

Hefboom draagt met MeMoRe bij aan een duurzame integratie op de arbeidsmarkt van mensen met een migratieachtergrond en (laaggeschoolde) vluchtelingen. In deze bijdrage zoomden we in op de output van de Vlaamse partners. De output van het consortium kan u raadplegen via www.memore.be.