Onze Missie en Visie

In 2021 zijn de missie en visie, samen met de kernwaarden van Hefboom, opnieuw door het team geformuleerd. Als organisatie is gekeken naar de eigen werking. En hoe vanuit onze missie, strategische doelstellingen geformuleerd konden worden. Die richting geven bij het realiseren van onze visie.

Missie

“Hefboom inspireert, faciliteert en realiseert mee organisaties en (burger)initiatieven die éénieders recht op kwaliteitsvol en inclusief leven én werken mogelijk maken. We zijn overtuigd dat we dit als samenleving het best kunnen waarmaken door sociaal en duurzaam ondernemerschap te versterken.”

Visie

Organisaties, overheden maar ook individuen en lokale gemeenschappen ontwikkelen diensten en goederen om antwoorden te bieden op maatschappelijke noden. Met als doel een duurzame, sociale en inclusieve samenleving. Nieuwe uitdagingen vereisen innovatieve organisatievormen, diensten en producten. Hefboom stimuleert deze transitie en neemt er een actieve rol in op.

Hefboom verbindt, versterkt en vernieuwt op het snijvlak tussen profit en social profit

De scheidingslijn tussen profit en social profitorganisaties vervaagt. We zetten in op verbinding en “van elkaar leren.” Om de complexe maatschappelijke en sociale uitdagingen het hoofd te bieden:

  • Ondernemingen kiezen voor een sociale en duurzame agenda. En kunnen daarbij ervaring en expertise gebruiken;
  • Sociale organisaties/ondernemingen hebben een ruime expertise op het vlak van sociale inclusie en participatie; zij worden uitgedaagd om verder te professionaliseren en verdienmodellen te ontwikkelen om duurzaam te blijven bestaan.
    … beide kunnen elkaars expertise en ervaring gebruiken. Op dit snijvlak verbindt, versterkt, vernieuwt Hefboom, ook met eigen initiatieven.

Een participatief financieringsmodel

Organisaties, ondernemingen en individuen die willen bijdragen aan een sociale en duurzame wereld investeren in Hefboom. Met deze middelen biedt Hefboom financiering, diensten en consultancy aan. Voor organisaties, ondernemingen en andere initiatieven met sociale en maatschappelijke doelstellingen. Hefboom hanteert een participatief financieringsmodel. Investeren is in de eerste plaats gericht op maatschappelijk rendement. Financieel rendement is daarvan een gevolg.

Coöperaties nemen in het wijzigende landschap een bijzondere plaats in. Zij combineren participatie, samenwerking en duurzaamheid met een economische activiteit. Vanuit het geloof in dit coöperatief model verspreiden en ondersteunen we het.

Hefboom is zo verbindende factor binnen het netwerk van organisaties en initiatieven die hun maatschappelijke meerwaarde vergroten.

Kernwaarden

Hefboom realiseert haar missie en visie vanuit volgende leidende eigenschappen:

  • Deskundigheid voor wat betreft de diensten en producten die we aanbieden;
  • Integriteit als een kenmerk van de medewerkers en onze werking;
  • We tonen betrokkenheid bij klanten, medewerkers, aandeelhouders en andere stakeholders;
  • We vinden zowel individueel als collectief verantwoordelijkheid nemen het hoogste goed.

Hefboom bouwt in Vlaanderen en Brussel mee aan een sociale en duurzame samenleving. De organisatie is een tussenschakel tussen investeerders (zowel individuele personen als organisaties) en professionele initiatieven uit de sociale en duurzame economie. Met een gevarieerd aanbod op het vlak van financiering, managementadvies en dienstverlening, draagt Hefboom actief bij tot het goed bestuur en een efficiënte werking van deze organisaties. Hefboom streeft ernaar om zelf ook economisch duurzaam te werken.