Algemene Voorwaarden aanvraag Kunstlening

 

Algemene Voorwaarden Kredietaanvraag Kunstlening

De rechten en de plichten tussen Hefboom cv als Kredietgever en de Kredietaanvrager (natuurlijke personen die hoofdzakelijk handelen met een oogmerk dat vreemd is aan hun handels-, beroeps- of ambachtelijke activiteiten) die een Kunstlening aanvraagt, worden beheerst door hiernavolgende.

Verklarende woorden lijst

 • Kunst in Huis (kunstinhuis.be) is door de Vlaamse Gemeenschap aangeduid als inhoudelijke partner om in te staan voor de conceptontwikkeling, coördinatie en promotie van de Kunstkoopregeling, met als roepnaam Kunst aan Zet, in Vlaanderen en Brussel.
 • Hefboom (hefboom.be) is door De Vlaamse Gemeenschap aangeduid als financiële partner voor het verstrekken van de Kunstlening. De Kredietverstrekker is tevens een door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) vergunde kredietgever inzake consumentenkredieten.
 • De Aanbieder is actief in de primaire markt als verkoper van kunstwerken en is erkend door Kunst in Huis om kunstwerken te verkopen via het systeem van de Kunstkoopregeling. Kunst in Huis duidt Aanbieders en Kunstenaars aan en ondersteunt hen, zo worden ze erkende Aanbieders.
 • De Aanbieder vertegenwoordigt Kunstenaars die de maker of ontwerper zijn van Kunstwerken die verkocht mogen worden binnen het systeem van de Kunstkoopregeling en waarvoor een Kunstlening mag aangevraagd worden.
 • De Koper is de natuurlijk persoon (particulier) die bij de Aanbieder een Kunstwerk koopt gebruikmakend van de Kunstkoopregeling. Hiervoor wordt een Koopovereenkomst afgesloten tussen de Koper en de Aanbieder. De model koopovereenkomst die hiervoor wordt gebruikt, werd opgesteld door Kunst in Huis.
 • De Kunstlening is een renteloze lening waarmee de Koper een deel of het volledige bedrag, van de aankoop van een Kunstwerk kan financieren.
 • Wanneer de Koper een Kunstlening aanvraagt, wordt hij/zij Kredietaanvrager. Wanneer de Kredietaanvrager het krediet krijgt toegekend, wordt hij/zij Kredietnemer, nadat tussen de partijen een rechtsgeldige kredietovereenkomst werd afgesloten.

Artikel I.            De Kredietaanvrager

 1. De Kredietaanvrager verklaart door het aanvaarden van deze algemene voorwaarden dat hij/zij het Nederlands voldoende machtig is om de informatieverstrekking, documenten, overeenkomsten, communicatie, briefwisseling, bijzondere en algemene voorwaarden, tussen Hefboom en de Kredietaanvrager te begrijpen.
 2. Enkel houders van een Belgische bankrekening kunnen een Kredietaanvraag voor een Kunstlening indienen. De terugbetaling van het krediet kan enkel gebeuren via een Belgische bankrekening en via domiciliëring.
 3. De Kredietaanvrager moet gedomicilieerd zijn in het Vlaamse Gewest of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om in aanmerking te komen voor een Kunstlening.
 4. De Kredietaanvrager verklaart volledig naar waarheid te antwoorden op de vragen in de kredietaanvraag omtrent de gezinsinkomsten en gezinslasten. De Kredietaanvrager geeft al zijn financiële lasten aan voortkomend van Belgische en buitenlandse kredietgevers en kredietinstellingen.

Artikel II.         Aankoop Kunstwerk

 1. Er kan enkel een Kunstlening aangaan worden voor de aankoop van een Kunstwerk bij een door Kunst in Huis vzw erkende Aanbieder (verkoper) en werd gemaakt of ontworpen door een Kunstenaar die de erkende Aanbieder vertegenwoordigt.
 2. Hefboom heeft geen beslissingsbevoegdheid in de erkenning van de Aanbieders en de Kunstenaars die de Aanbieders vertegenwoordigen.
 3. Om een Kredietaanvraag te kunnen indienen moet de Kredietaanvrager in het bezit zijn van een rechtsgeldige Koopovereenkomst. Enkel Kunstwerken aangekocht op basis van de Model Koopovereenkomst komen in aanmerking om met een Kunstlening gefinancierd te worden.

Artikel III.       Modaliteiten van de Kunstlening

 1. De Kredietaanvrager moet ook in de Koopovereenkomst vermeld staan als koper.
 2. De Kunstlening kan toegekend worden voor bedragen vanaf 500 euro en is maximaal 7.000 euro. Dit is het bedrag dat de Kredietaanvrager minimaal en maximaal kan aanvragen voor de aankoop van een Kunstwerk. Het geleende bedrag kan echter nooit meer bedragen dan de verkoopprijs inclusief BTW van het Kunstwerk.
 3. Kredietnemers kunnen meerdere Kunstleningen combineren. Het maximaal uitstaande kredietbedrag per kredietnemer mag niet meer bedragen dan maximaal 7.000,00 euro. Voor koppels geld een maximaal uitstaande bedrag van 7000 euro per gezin op hetzelfde domicilieadres.
 4. De Kunstlening is renteloos (0% JKP) en er worden geen dossierkosten aangerekend aan de Kredietnemer.
 5. Er worden geen zekerheden gevraagd aan de Kredietnemer.
 6. De Kunstlening kan vervroegd terugbetaald worden zonder enige wederbeleggingsvergoeding of andere kosten voor de Kredietnemer.
 7. De looptijd van de Kunstlening bedraagt minimaal 6 maanden tot maximaal 24 maanden, afhankelijk van het kredietbedrag, als volgt:
 8. Kredietbedrag

  Van Tot

  Looptijd

   500,00 € 2 000,00 € 6 of 12 maanden
   2 000,01 € 4 500,00 € 6,12 of 18 maanden
   4 500,01 € 7 000,00 €

  6, 12, 18 of 24 maanden

 9. De Kredietaanvrager krijgt nooit het ontleende bedrag op zijn/haar rekening. Het ontleende bedrag wordt op de bankrekening van de erkende Aanbieder gestort, waar het Kunstwerk werd aangekocht.
 10. De Kunstlening wordt afgelost op basis van een vast maandelijks bedrag en via domiciliëring.

Artikel IV.      Kredietproces

 1. Het kredietproces, de toekenning van de Kunstlening en de opvolging ervan, gebeurt geheel onafhankelijk door Hefboom.
 2. De Kredietanalyse start pas nadat de Kredietaanvrager een bevestiging krijgt via mail of brief van Hefboom dat zijn/haar Kredietaanvraag volledig en ontvankelijk is. Dat is niet hetzelfde als een bevestiging van de ontvangst van de Kredietaanvraag.
 3. Hefboom behoudt het recht om tijdens de analyse van de Kredietaanvraag bijkomende informatie op te vragen aan de Kredietaanvrager. Dit kan mits deze informatie noodzakelijk is om de kredietwaardigheid zo correct mogelijk te kunnen inschatten of in het kader van de toepassing van de geldende fraudewetgeving.
 4. De Kredietaanvrager verklaart zich akkoord dat de informatie, waaronder persoonsgegevens, gebruikt mogen worden door Hefboom en behoeve van de analyse van de Kredietaanvraag en in het geval de Kredietaanvraag wordt goedgekeurd voor het volledige kredietproces. Het kredietproces loopt vanaf de Kredietaanvraag tot de volledige terugbetaling van de Kunstlening. Persoonsgegevens zullen niet doorgegeven worden aan derden, noch zullen ze gebruikt worden voor commerciële doeleinden.
 5. Elk vermoeden van onrechtmatig gebruik van de Kunstlening, onregelmatigheden of fraude tijdens het Kredietaanvraagproces heeft een onmiddellijke stopzetting van de Kredietaanvraag tot gevolg. Hefboom heeft ook het recht om in dergelijke situatie elke nieuwe Kredietaanvraag van de betreffende Kredietaanvrager te weigeren.
 6. Hefboom behoudt zich het recht om de Kredietaanvraag stop te zetten wanneer de overeenkomst tussen de Vlaamse Overheid en Hefboom voor het verschaffen van de Kunstlening beëindigd wordt.
 7. Hefboom is verplicht de Centrale voor Kredieten aan Particulieren te raadplegen in het kader van de kredietanalyse om na te gaan of alle lopende kredieten van de Kredietaanvrager correct werden opgegeven, of er geen achterstallen zijn op de lopende kredieten en of er geen overmatige schuldenlast is. Het resultaat daarvan zal op eenvoudig verzoek en kosteloos meegedeeld worden aan de Kredietaanvrager.
 8. De Kunstlening is pas definitief nadat de Bijzondere en Algemene Voorwaarden; de Aflossingstabel en de Domicilieringsopdracht rechtsgeldig werden ondertekend door beide partijen. Een bericht van een positieve beslissing is derhalve nog onder voorbehoud van ondertekening door de bij Hefboom gemandateerde personen.
 9. Hefboom kan op elk moment vanaf de Kredietaanvraag tot aan de ondertekening van kredietovereenkomst de aanvraagprocedure stopzetten en het krediet weigeren. Hefboom dient geen motivering te geven bij een beslissing tot weigering van het krediet.
 10. Bij de ontvangst van het voorstel van Kredietovereenkomst aan de Kredietnemer zal Hefboom een uiterste datum van ondertekening meegeven. Wanneer de ondertekening niet binnen deze tijdsduur gebeurt, vervalt de kredietovereenkomst en moet een nieuwe Kredietaanvraag ingediend worden.
 11. De Kunstlening kan enkel terugbetaald worden in Euro via een Belgische Bankrekening en via domiciliëring.
 12. De Kunstlening kan enkel rechtsgeldig ondertekend worden via een geschreven handtekening of digitaal via gecertificeerde eID (via eID-lezer of Itsme).
 13. Wanneer een Kredietaanvraag werd geweigerd, kan de Kredietvrager minimaal 3 kalendermaanden na de schriftelijk ontvangst van de negatieve beslissing, opnieuw een Kredietaanvraag doen.